0104202History of Modern Europe
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงยุโรปสมัยใหม่ การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรมและจักรวรรดินิยม การขึ้นมามีอำนาจของเยอรมนี ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง สงครามเย็นและผลที่ตามมา
รวมทั้งการตั้งสหภาพยุโรปและบทบาทของยุโรปในเวทีโลก

The development and changes in modern Europe; the French Revolution, the Industrial Revolution, and imperialism; German empowerment; economic and political
conflicts and totalitarianism, which brought about World War I and II, Cold War, and its impacts; the establishment of the European Union and its roles in global perspectives
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55