0104202History of Modern Europe
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงยุโรปสมัยใหม่ การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรมและจักรวรรดินิยม การขึ้นมามีอำนาจของเยอรมนี ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง สงครามเย็นและผลที่ตามมา
รวมทั้งการตั้งสหภาพยุโรปและบทบาทของยุโรปในเวทีโลก

The development and changes in modern Europe; the French Revolution, the Industrial Revolution, and imperialism; German empowerment; economic and political
conflicts and totalitarianism, which brought about World War I and II, Cold War, and its impacts; the establishment of the European Union and its roles in global perspectives
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet