0104202Critical Readings for History
การอ่านและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน จดหมายเหตุ การอ้างอิง และระบบบรรณานุกรมเบื้องต้น วิธีการเข้าถึงเอกสารและการทำความเข้าใจ การวิพากษ์เอกสาร และการวิเคราะห์ตีความ ประเมินคุณค่างานทางประวัติศาสตร์


The research tool for archival resources, citation and basic bibliography system; the various methods of how to approach the historical text, textual criticism and critical and interpreting analysis and the assessment for historical context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54