0104201Western Civilization
อารยธรรมตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมที่มีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตก สมัยกรีก–โรมัน ยุโรปในสมัยกลาง ความสำคัญของคริสตศาสนา พัฒนาการของยุโรปตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทวีปยุโรปจากการก่อตัวของรัฐชาติและความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปทางภูมิปัญญา

Western civilization since prehistory; other influences on Greco-Roman civilization; European Middle Ages; the significance of Christianity; European development
since the 15th century in economy, politics, society, and international relations between European countries, caused by the creation of nations and intellectual transformation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55