0104201Western Civilization
อารยธรรมตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมที่มีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตก สมัยกรีก–โรมัน ยุโรปในสมัยกลาง ความสำคัญของคริสตศาสนา พัฒนาการของยุโรปตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทวีปยุโรปจากการก่อตัวของรัฐชาติและความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปทางภูมิปัญญา

Western civilization since prehistory; other influences on Greco-Roman civilization; European Middle Ages; the significance of Christianity; European development
since the 15th century in economy, politics, society, and international relations between European countries, caused by the creation of nations and intellectual transformation
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet