0104201History of Western Civilization
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมที่มีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตก สมัยกรีก – โรมัน ยุโรปในสมัยกลาง ความสำคัญของคริสตศาสนา พัฒนาการของยุโรปตั้งแต่
คริสตศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทวีปยุโรป จากการก่อตัวของรัฐชาติและความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปทางภูมิปัญญา

Western Civilization from the prehistorical period e, civilizations that influenced Western Civilization during the Greek and Roman civilizations, Mediaeval Europe
and the s of Christianity. The development of Europe since the 15th century in economic, political, social development, as well as international relations in Europe; the formation of European nation states and impact of the Enlightenment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54