0104103Pre-Modern Thai History
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย ลักษณะของเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และความสัมพันธ์กับต่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย ล้านนา อยุธยา ธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์


Development of ancient states in Thailand; characteristics in the economy, society, governance, and relations with other foreign states of Sukhothai, Lanna, Ayutthaya, Thon Buri, and early Rattanakosin
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54