0104103Thai History 2
ประวัติศาสตร์ไทย 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เน้นในเรื่องการปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิทยาการตามแบบสมัยใหม่ และอื่น ๆ
ตลอดจนปัญหาในการปรับปรุงประเทศ ความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านั้นและผลที่ได้รับ

Thai History from Thonburi , Rattanakosin period to the Revolution in 1932 with emphasis on modernization of the country in governance, economics, education,
traditions, modern sciences, and others; through the problems of modernizing the country, solution finding and its consequences
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54