0104103History of Eastern Civilization
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 เน้นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห อารยธรรมเกาหลีโบราณ และอารยธรรมญี่ปุ่นโบราณ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม


Eastern civilization from the Prehistoric Ages to the fifteenth century with emphasis on the civilization of the Huang Ho Basin, the ancient Korea, the ancient Japan, and the cultural transfer and adaptation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55