0104102World Civilization
อารยธรรมโลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมโบราณที่สาคัญของโลก ตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน ยุโรปสมัยกลาง อินเดีย จีน และอิสลาม


The world’s important ancient civilizations—Mesopotamia, Egypt, Greek, Roman, Middle Ages, Indian, Chinese, and Islamic
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54