0104102History of Southeast Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ดินแดนและชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยก่อนการติดต่อกับชาติตะวันตก การเข้ามาของชาติตะวันตก วิธีการเข้ายึดครอง การปกครอง การเผยแพร่อิทธิพล ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปัจจุบัน


Territories and nations in Southeast Asia from prehistoric to former periods of the connection with western countries, invasion of western countries, occupying method, power dissemination, role and concern of the territory in the current world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55