0104102History of Western Civilization
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมทางตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปลายสมัยกลาง ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 เน้นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ แม่น้ำไทกริส-ยูเฟรตีส อารยธรรมกรีกโรมัน ความสำคัญของคริสต์ศาสนา การเปลี่ยนแปลงของยุโรปในสมัยกลาง
วิวัฒนาการความเจริญของ ยุโรปตะวันตกสมัยกลางตอนต้น และตอนปลาย อารยธรรมของสมัยกลางเหตุการณ์และความเป็นไปของยุโรปตะวันออกในระยะเดียวกัน

Western civilization from the Prehistoric Ages to the end of the Middle Ages, approximately in the thirteenth century with emphasis on civilization of the Nile Basin, the Tigris-Euphrates Basin, Greek-Roman civilization, importance of Christianity,
changes of Europe in the Middle Ages, evolution of Western Europe growths in the early and late Middle Ages, civilization in the Middle Ages, and events and on-going situations in Eastern Europe in the same period
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet