0104101Thai History 1
ประวัติศาสตร์ไทย 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตั้งถิ่นฐานของผู้คน การเข้ามาของอารยธรรมใหญ่ พัฒนาการรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย ลักษณะการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศของอาณาจักรล้านนา สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา


The settlement of peoples; the coming of the great civilization during the development of ancient Thai states; learning the characteristics of politics, economy, society, and international relations of Lanna, Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi,
and early Rattanakosin by using historical methods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54