0100714Seminar on International Relations in ASEAN and Its Effects on the Mekhong Basin
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภูมิหลังการก่อตั้งอาเซียน พัฒนาการด้านโครงสร้างอาเซียน พัฒนาการของความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน พลวัตทางการเมืองและการช่วยเหลือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำโขงกับความเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ศักยภาพของทรัพยากรทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขง ปัญหาชายแดน ปัญหาชนกลุ่มน้อย

Background of the founding of ASEAN, structural development of ASEAN, development of political and economic cooperation of ASEAN; political dynamics and international aids in the Mekhong Basin region; physical features
of the Mekhong Basin and appropriateness in economic development; potentialities of economic resources in the Mekhong Basin; ultimate factors in developing international relations in the Mekhong Basin; border problems, and minority group problems
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet