0100714Seminar on International Relations and its Effects in ASEAN Countries
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภูมิหลังการก่อตั้งอาเซียน พัฒนาการด้านโครงสร้างอาเซียน พัฒนาการของความร่วมมือด้านการเมือง และเศรษฐกิจของอาเซียน พลวัตทางการเมืองและการช่วยเหลือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำโขงกับความเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ศักยภาพของทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขง ปัญหาชายแดน ปัญหาชนกลุ่มน้อย

Background of ASEAN establishment structural development of ASEAN development of political and economic cooperation of ASEAN the political
dynamics and international aids in the Mekong Basin region physical features of the Mekong Basin and appropriateness in economic development potentialities of economic resources in the Mekong Basin
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet