0100711Regional Histories in the Mekhong Basin
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คตินิยมในการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์ลุ่มน้ำโขง และ ภูมิทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะของชนชาติ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของบ้านเมืองและรัฐที่สำคัญ ความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญ ภาพรวมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนเผ่าไท

Popular means of studying history , the Mekhong Basin landscape and ethnic landscape; characteristics of the indigenous people and cultural relationships among ethnic groups;
characteristics of settlements and the development of countries and major states; significance of important social phenomena; the overall economy and culture of the Tai people
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54