0100711Regional Histories in the Mekong Basin
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คตินิยมในการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์ลุ่มน้ำโขง ภูมิทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะของชนชาติ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของบ้านเมืองและรัฐที่สำคัญ
ความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญ ภาพรวมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนเผ่าไท

Popular means of studying history, geopolitical views of the Mekong Basin geopolitical views of ethnic groups, characteristics of the aboriginal people, cultural relationships among ethnic groups, characteristics of settlements
and the development of chief countries and states, definitions of significant social phenomena, and the overall economy and culture of the Tai people.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet