0108204Thai Politics and Government
การเมืองการปกครองไทย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมืองการปกครอง พฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54