หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แผน 1.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106900 Seminar in Doctoral Thesis
 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
0 (0-0-0)

 2   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106950 Thesis
 วิทยานิพนธ์
54 (0-0-0)