หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114138 Advanced Research Methodology in Social Studies, Religion and Culture
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114139 Classical and Contemporary Theory in Social Sciences and Humanities
 ทฤษฎีคลาสสิคและร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
0114140 Seminar on Phenomena of Contemporary Society, Religion and Culture
 สัมมนาปรากฏการณ์ทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114141 Seminar on Cultural Study
 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0114142 Seminar on Local Wisdom and Universal Wisdom
 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
3 (3-0-6)
0114143 Social-culture, Religion and Human Right Study
 สังคมวัฒนธรรม ศาสนาและสิทธิมนุษยชนศึกษา
3 (3-0-6)
0114144 Seminar on Ethnics and Socio-Culture
 สัมมนาชาติพันธุ์และสังคมวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114145 Diversity of Religion and Multiculturalism
 ความหลากหลายทางศาสนาและพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114146 Creative Cultural and Wisdom Enterprises
 วิสาหกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
0114147 Religion, Morality, Ethics and Social Dynamics
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและพลวัตทางสังคม
3 (3-0-6)
0114148 Seminar on Religion and State
 สัมมนาศาสนาและรัฐ
3 (3-0-6)
0114149 Seminar on Popular Religion and Contemporary Culture
 สัมมนาศาสนาแบบประชานิยมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0114150 Social Innovation for Elder and Vulnerable Group
 นวัตกรรมสังคมและผู้สูงวัยและกลุ่มเปราะบาง
3 (3-0-6)
0114151 Anthropology of Traveling and Tourism
 มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0114152 Buddhism and Heirloom in Southeast Asia
 พุทธศาสนาและมรดกสืบทอดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0114154 Seminar on Herbal Wisdom and Health Development
 สัมมนาภูมิปัญญาสมุนไพรและการพัฒนาสุขภาวะ
3 (3-0-6)
0114155 Seminar on Contemporary Social and Cultural Changes
 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0114156 Isan and Border Study
 อีสานและพรหมแดนศึกษา
3 (3-0-6)
0114157 Religious, Cultural and Political Sociology
 สังคมวิทยาศาสนา วัฒนธรรมและการเมือง
3 (3-0-6)
0114158 Thai Society and Culture in Contemporary Context
 สังคมและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0114159 Special Issue on Social Study, Religion and Culture
 ประเด็นพิเศษทางสังคมศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (วิทยานิพนธ์)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114306 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)