หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน 1 แบบวิชาการ (ก2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161501 Research Methodology in Teaching Thai Language and Literature
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161502 Development of Teaching Thai Language and Literature
 พัฒนาการการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161503 Integration of Northeastern Local Wisdom for Teaching Thai Language and Literature
 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161504 Masterpiece Literature for Teaching Thai Language and Literature
 วรรณกรรมเอกเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161505 Seminar on Teaching Thai Language and Literature
 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161506 New Paradigm in Studies on Thai Language and Literature
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161507 Linguistics for Teaching Thai Language and Literature
 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161508 Comparative Literature for Teaching Thai Language and Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161509 Art of Composition for Teaching Thai Language and Literature
 ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161510 Thai Local Language and Literature
 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
0161511 Development of Local Curriculum for Teaching Thai Language and Literature
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161512 Development of Textbook in Thai Language and Literature
 การพัฒนาแบบเรียนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161513 Innovation for Teaching Thai Language and Literature
 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161514 Teaching Thai Language for Cross-Cultural Communication Teaching Thai Language for Cross-Cultural Communication
 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161515 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)