หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1 แบบวิชาการ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114101 Research Methodology in Humanities and Social Sciences
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศ
3 (3-0-6)
0114102 Concepts and Theory of Society Religion and Culture
 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114103 Sociology and Anthropology of Religion and Culture
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114104 Multicultural Society
 พหุสังคมวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114105 Social, Religious, and Cultural Dynamic
 พลวัตทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114106 Critical Religion
 ศาสนาเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114107 Religion and Wisdom and Social Development
 ศาสนาและภูมิปัญญากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0114108 Diversity in Tradition and Local Belief
 ความหลากหลายทางประเพณีและความเชื่อท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114109 Culture and Wisdom and Development Discourse
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญากับวาทกรรมการพัฒนา
3 (3-0-6)
0114110 Cultural Diversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114111 Ethnic Studies
 ชาติพันธุ์ศึกษา
3 (3-0-6)
0114112 Mekhong Basin Studies
 อาณาบริเวณลุ่มน้ำโขงศึกษา
3 (3-0-6)
0114113 Religious and Local Culture Ecology for Spiritual Tourism
 นิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยงเชิงจิตวิญญาณ
3 (3-0-6)
0114114 Anthropology Traveling and Tourism
 มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0114115 Religion in Local Cultural Context
 ศาสนาในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114116 Wisdom Innovation Management
 การจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญา
3 (3-0-6)
0114117 Wisdom and Development in Context of Modern Society
 ภูมิปัญญากับการพัฒนาในบริบทสังคมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0114118 Buddhism in Context of Local Culture
 พุทธศาสนาในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114119 Religion and Economic Development
 ศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0114120 Thai Society and Culture in Contemporary Context
 สังคมและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0114121 Religion and Human Right Studies
 ศาสนากับสิทธิมนุษยชนศึกษา
3 (3-0-6)
0114122 Religion and Politics
 ศาสนากับการเมือง
3 (3-0-6)
0114123 Process of Social Movement
 กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3 (3-0-6)
0114124 Philosophy and Society Development
 ปรัชญากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0114125 Critical Custom and Culture
 ประเพณีและวัฒนธรรมเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0114126 Religion and Belief in Contemporary Social Context
 ศาสนาและความเชื่อในบริบทสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0114127 Special Topic in social and cultural studies
 ประเด็นศึกษาพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114128 Special Topic in Religion and Wisdom Studies
 ประเด็นศึกษาพิเศษทางศาสนาและภูมิปัญญา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (วิทยานิพนธ์)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114201 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)