หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1   วิชาแกนบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601502 Statistical Methods for Social Sciences and Humanities
 วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601503 Research Methodology for Social Sciences and Humanities
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)

 1.2   วิชาแกนศึกษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506701 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9)
0506704 Learning Assessment
 การประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105601 Second Language Acquisition
 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105602 Principles of Educational Linguistics
 หลักภาษาศาสตร์การศึกษา
2 (2-0-4)
0105603 English Language Teaching Theories
 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105604 English Language Teaching Materials
 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105605 Principles of Language Assessment
 หลักการวัดผลทางภาษา
2 (2-0-4)
0105606 English Language Testing
 การทดสอบภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105607 Research Methods in English Language Teaching
 วิธีการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105608 Advanced English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
2 (2-0-4)
0105609 Discourse Analysis
 การวิเคราะห์สัมพันธสาร
2 (2-0-4)
0105610 English Language Teaching and Sociolinguistics
 การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์สังคม
2 (2-0-4)
0105611 English Language Teaching through Literature
 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี
2 (2-0-4)
0105612 Teaching English for Specific Purposes
 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0105613 Technology in English Language Teaching and Learning
 เทคโนโลยีการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105614 Foundation of Computer-Assisted Language Learning
 พื้นฐานการสอนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2 (2-0-4)
0105615 Teaching and Learning Second Language Vocabulary
 การเรียนและการสอนคำศัพท์ในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105616 Teaching Listening and Speaking in Second Language
 การสอนฟัง พูดในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105617 Teaching Reading and Writing in Second Language
 การสอนอ่าน เขียนในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105618 Seminar in English Language Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)

 4   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4.1   การศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105619 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)