หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์ แผน ข
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601502 Statistical Methods for Social Sciences and Humanities
 วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601503 Research Methodology for Social Sciences and Humanities
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-4)

 2   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104701 Ideas of Humanities and Social Sciences
 แนวคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
0104702 Philosophy and Research Methodology in History
 ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104703 Seminar on Thai History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104801 Survey on the Body of Knowledge from Historical Writings
 สำรวจพรมแดนความรู้จากงานเขียนทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104704 The Comparativen of Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0104705 Analytical of Social History in Thailand
 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104706 Seminar on History of Thai Politics
 สัมมนาประวัติศาสตร์การเมืองไทย
3 (3-0-6)
0104707 Seminar on Isan History
 สัมมนาประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104708 Sources and Use of Local Sources
 หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
3 (3-0-0)
0104709 Ideas and Development of Local contents
 แนวคิดและการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104710 Seminar on Local Economic HIstory
 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104711 Tradition and Culture of People along the Mekhong River Basin
 ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104712 Biodiversity and the Management of Natural Resources in the Mekhong River Basin
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104713 Economic History of the Mekhong River Basin Communities
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104714 Administration and Management of Cultural History Organization
 การบริหารและจัดการองค์กรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104715 Cultural History Resources Management
 การจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104716 Archeology and History of Art in Thailand for Tourism
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104717 Development of Conceptual System and Principles of Museology
 พัฒนาการความคิดและหลักการพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104802 Semminar on Thai Local Wisdom History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
0104803 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104804 Seminar on Thai History Textbooks
 สัมมนาแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104805 Analytical of the Relation between Thailand and Other Countries History
 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาชาติ
2 (2-0-4)
0104806 Seminar on History of Women's Roles in Thailand
 สัมมนาประวัติศาสตร์บทบาทสตรีในสังคมไทย
2 (2-0-4)
0104807 Seminar on Changes in Thai Society
 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
3 (3-0-6)
0104808 Seminar on History of Communities along the River Basins in Thailand
 สัมมนาประวัติศาตร์ชุมชนบริเวณลุ่มน้ำในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104809 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104810 Local Networks
 เครือข่ายท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104811 Roles of Local Organization and Delopment
 บทบาทองค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0104812 Oral History
 ประวัติศาสตร์บอกเล่า
3 (3-0-6)
0104813 History of Peasants in Isan
 ประวัติศาสตร์ชาวนาในภาคอีสาน
2 (2-0-4)
0104814 Seminar on the History of the Mekhong River Basin communities
 สัมมนาประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104815 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104816 Historiography of the Mekhong River Communities
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104817 Comparative Study of Politics of the Countries along the Mekong River Basin
 เปรียบเทียบการเมือง การปกครองประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104818 People of the Mekhong River Basin and the Modern World
 ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104819 Archeology and History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียงกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104820 Local Art History for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะท้องถิ่นเพื่อนการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104821 Cultural Heritage of Buddhism and Hinduism for Tourism
 มรดกทางวัฒนธรรมในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104822 Seminar on Cultural Tourism Management
 สัมมนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104823 Cultural and Historical Collection and Information Management for Museum
 การจัดการวัตถุและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่องานพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104824 Display of Museum Exhibition and Media
 นิทรรศการและสื่อในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104825 Activities and Marketing Plan in Cultural History Museum
 กิจกรรมและแผนการตลาดในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104826 Cultural History Museum Administration
 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0104827 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104828 Seminar on Cultural History Museum
 สัมมนากลยุทธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 4   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4.1   การศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104899 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)