หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แผน 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106901 Seminar in Thai Language Research Methodology
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106902 Seminar in Thai Language Concepts and Theories
 สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106903 Seminar in Current Trends of Thai Language Research
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106910 Seminar in New Paradigms in the Study of Thai Language
 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106911 Seminar in New Paradigms in the Study of Thai Literature
 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0106912 Seminar in New Paradigms in the Study of Folklore
 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106913 Seminar in Contemporary Thai Language
 สัมมนาภาษาไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0106914 Seminar in Contemporary Thai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0106915 Seminar in Contemporary Thai Folklore
 สัมมนาคติชนไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0106916 Seminar in Thai Language Relation
 สัมมนาภาษาไทยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0106917 Seminar in Thai Literature Relation
 สัมมนาวรรณกรรมไทยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0106918 Seminar in Thai Folklore Relation
 สัมมนาคติชนไทยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0106919 Seminar in Language and Society
 สัมมนาภาษากับสังคม
3 (3-0-6)
0106920 Seminar in Literature and Society
 สัมมนาวรรณกรรมกับสังคม
3 (3-0-6)
0106921 Seminar in Folklore and Society
 สัมมนาคติชนกับสังคม
3 (3-0-6)
0106922 Special Issues in Thai Language
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางภาษาไทย
3 (3-0-6)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106951 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)