หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105901 Quantitative Research Methods in ELT
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105902 Qualitative Research Methods in ELT
 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105903 Issues and Trends of Research in ELT
 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105904 Testing and Assessment in ELT
 การทดสอบและวัดผลในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105905 Research Proposal and Thesis Writing
 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์
3 (3-0-6)
0105906 Seminar in Global Englishes and ELT
 สัมมนานานาภาษาอังกฤษโลกและการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105907 Curriculum Design and Innovation for ELT
 การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105908 Writing for Publication
 การเขียนเพื่อการตีพิมพ์
3 (3-0-6)
0105909 Seminar in English for Specific Purposes
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
0105910 Seminar in Sociolinguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-6)
0105911 Seminar in Discourse Analysis in ELT
 สัมมนาวาทกรรมวิเคราะห์ในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105912 Seminar in Corpus Linguistics and ELT
 สัมมนาภาษาศาสตร์คลังข้อมูลและการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105913 Advanced Statistics for ELT Research
 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105914 Pedagogical Grammar
 ไวยากรณ์กับการประยุกต์เพื่อการสอน
3 (3-0-6)
0105915 Professional Development for ELT
 การพัฒนาอาชีพการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105916 Seminar in ELT Methodology
 สัมมนาระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105917 Technology in ELT
 เทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105918 Professional Communication across Cultures for ELT Practitioners
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105919 Cross-Cultural Communication and English Language Education
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105921 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)