หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 1.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105920 Thesis
 วิทยานิพนธ์
51 (0-0-0)