หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 1.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114304 Thesis
 วิทยานิพนธ์
54 (0-0-0)