หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แบบ 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)
0105508 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาบังคับ(สายวรรณคดี)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106904 Seminar on Literature Research Methodology for Studying Thai Literature
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางวรรณคดีเพื่อศึกษาวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106905 Seminar on Literature Theories
 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0106906 Seminar on Current Thai Literature Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก(สายวรรณคดี)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106914 Seminar on Thai Literature Research
 สัมมนาวิจัยวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106915 Seminar on Modern Thai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106916 Seminar on Literature and Society
 สัมมนาวรรณคดีกับสังคม
3 (3-0-6)
0106917 Special Issues on Thai Literature
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 4.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106950 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)