หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แบบ 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)
0105508 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106901 Seminar on Language Research Methodology for Studying Thai
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาเพื่อการศึกษาภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106902 Seminar on Liguistic Theories
 สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0106903 Seminar on Current Thai Language Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106904 Seminar on Literature Research Methodology for Studying Thai Literature
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางวรรณคดีเพื่อศึกษาวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106905 Seminar on Literature Theories
 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0106906 Seminar on Current Thai Literature Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106907 Seminar on Folklore Research Methodology for Thai Folklore Studies
 สัมมนาวิทยาระเบียนวิธีการวิจัยทางคติชนเพื่อการศึกษาคติชนไทย
3 (3-0-6)
0106908 Seminar on Folklore Theories
 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106909 Seminar on Current Thai Folklore Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางคติชนไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106910 Seminar on Tai Dialects
 สัมมนาภาษาตระกูลไทย
3 (3-0-6)
0106911 Seminar on Modern Thai Language
 สัมมนาภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106912 Seminar on Language and Society
 สัมมนาภาษากับสังคม
3 (3-0-6)
0106913 Special Issues Thai Language
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106914 Seminar on Thai Literature Research
 สัมมนาวิจัยวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106915 Seminar on Modern Thai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106916 Seminar on Literature and Society
 สัมมนาวรรณคดีกับสังคม
3 (3-0-6)
0106917 Special Issues on Thai Literature
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106918 Seminar on Folklore and Tais
 สัมมนาคติชนกับชนชาติไท
3 (3-0-6)
0106919 Seminar on Modern Thai Folklore
 สัมมนาคติชนไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0106920 Seminar on Folklore and Society
 สัมมนาคติชนกับสังคม
3 (3-0-6)
0106921 Special Issues on Thai Folklore
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางคติชนไทย
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 4.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106950 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)