หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทศึกษา แบบ 1.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100831 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)