หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา แบบ 2(1)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105701 Research Methods for Graduate Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
0105702 Advanced Academic Writing
 การเขียนทางวิชาการชั้นสูง
3 (3-0-9)

 1.2   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105703 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณกรรม
3 (3-0-9)
0105704 Survey of English Literature
 การสำรวจวรรณคดีอังกฤษ
3 (3-0-9)
0105705 Survey of American Literature
 การสำรวจวรรณคดีอเมริกัน
3 (3-0-9)
0105706 Literature in English Language Classroom
 วรรณคดีในชั้นเรียน
3 (3-0-9)
0105707 Approaches and Methods in Language Learning
 แนวทางและวิธีการเรียนภาษา
3 (3-0-9)
0105708 Second and Foreign Language Acquisition
 การเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-9)
0105709 Issues and Trends of Research on second and Foreign Language Classroom
 หัวข้อและทิศทางวิจัยทางภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
3 (3-0-9)
0105710 Seminar on Second and Foreign Language Classroom
 สัมมนาการวิจัยภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
3 (3-0-9)
0105711 Introduction to Literature
 วรรณกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-9)
0105712 Introduction to Literature for Young People
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเบื้องต้น
3 (3-0-9)
0105713 Folklore in Literature for Young People
 คติชนวิทยาในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105714 History of Literature for Young People
 ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105801 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-9)
0105802 Seminar on Literary Studies
 สัมมนาวรรณคดีศึกษา
3 (3-0-9)
0105803 Literary Translation and Comparative Literature
 การแปลวรรณกรรมและวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
0105804 Romanticism, Realism and Naturalism
 จิตนิยม สัจนิยมและธรรมชาตินิยม
3 (3-0-9)
0105821 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
0105822 Research in Teaching English as a Second and Foreign Language and Its Application
 การวิจัยทางการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศและการนำไปใช้งาน
3 (3-0-9)
0105823 Analysis of Discourse and Verbal Interaction
 การวิเคราะห์วัจนลีลาและถ้อยคำปฏิสัมพันธ์
3 (3-0-9)
0105824 Empirical Research
 การวิจัยเชิงทดลองและสังเกตการณ์
3 (3-0-9)
0105825 Design of Research Tools
 การออกแบบเครื่องมือการวิจัย
3 (3-0-9)
0105826 Design of Materials for Teaching and Research
 การออกแบบเอกสารเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
3 (3-0-9)
0105827 Teaching english in Foreign Language Settings
 การสอนภาษาอังกฤษในสภาวะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-9)
0105828 Development and Trends of Communicative Language Teaching
 วิวัฒนาการและทิศทางของทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-9)
0105829 Poetry for Young People
 ร้อยกรองสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105830 Fictions for Young People
 บันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105831 Non-Fictions for Young People
 สารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105832 Drama and Creative Dramatics for Young People
 การละครและการแสดงบทบาทสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105833 The History and the Arts of Picture Books
 ประวัติหนังสือภาพสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105834 The Arts of Storytelling and Oral Tradition
 ศิลปะการเล่านิทานและวรรณกรรมมุขปาฐะ
3 (3-0-9)
0105835 Classic Authors of Literature for Young People in the English Speaking World
 นักเขียนวรรณกรรมคลาสสิคภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105836 Contemporary Authors for Literature for Young People
 นักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน
3 (3-0-9)
0105837 Race, Class, and Gender in Literature for Young People
 เชื้อชาติ ชนชั้น และเพศในวรรณกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105838 Asian Literature in English for Young People
 วรรณกรรมเอเซียที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105839 Language Editions
 วรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ
3 (3-0-9)
0105840 Culturally Diverse literature for Young People
 วรรณกรรมหลากวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105841 Technology for Young People
 เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105842 Issues and Trends in Literature for Young People
 หัวข้อและทิศทางต่างๆ ทางวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105843 Assessment and evaluation of literature for Young People
 การวัดผลและประเมินผลวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105844 Presentations of Literature for Young People
 การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105845 Seminar in Literature Curriculums
 สัมมนาหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105846 Literature for Young People and Language Teaching
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและการสอนภาษา
3 (3-0-9)
0105847 Supervised Field Experience in Literature for Young People
 การฝึกและการนิเทศการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กและสภาวะจริง
3 (3-0-9)
0105848 Experience in Studying Abroad
 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ
3 (3-0-9)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105902 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)