หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : เขมรศึกษา แบบ 2(2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126501 Khmer Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126502 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
0126503 Theories of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0126504 Integration in Humanistic Anthropology
 มานุษยวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-6)
0126605 Seminar on Khmer History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126701 Seminar on Indo-China History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินโดจีน
3 (3-0-6)
0126702 Seminar on Research Status of Mae-Khong Delta Study
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126703 Seminar on Research Status of Khmer Language and Literature
 สัมมานาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126704 Seminar on Khmer Lauguage
 สัมมนาภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126705 Khmer Inscription
 จารึกเขมร
3 (3-0-6)
0126706 Seminar on Regional literature
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0126707 Seminar on Pre-Ankorien Literature
 สัมมนาวรรณกรรมยุคสมัยก่อนเมืองพระนคร
3 (3-0-6)
0126708 Seminar on Ankorien Literature
 สัมมนาวรรณกรรมยุคสมัยเมืองพระนคร
3 (3-0-6)
0126709 Seminar on Post-Ankorien Literature
 สัมมนาวรรณกรรมยุคสมัยหลังเมืองพระนคร
3 (3-0-6)
0126710 Seminar on Khmer Contemperary
 สัมมนาวรรณกรรมเขมรร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0126711 Seminar on the Ethnology in combodia
 สัมมนาชาติพันธุวิทยาในกัมพูชา
3 (3-0-6)
0126712 Seminar on Economic and society in Cambodia
 สัมมนาเศรฐกิจและสังคมในกัมพูชา
3 (3-0-6)
0126713 Seminar on Politic in Cambodia
 สัมมนาการเมืองการปกครองในกัมพูชา
3 (3-0-6)
0126714 Seminar on Khmer Laws
 สัมมนากฎหมายกัมพูชา
3 (3-0-6)
0126715 Seminar on Modern Khmer Society and Culture
 สัมมนาสังคมและวัฒนธรรมเขมรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0126716 Seminar on Affection of International Relations in Cambodia
 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชา
3 (3-0-6)
0126717 Seminar on Khmer Philosophy
 สัมมนาปรัชญาเขมร
3 (3-0-6)
0126718 Seminar on Religious Influence on Khmer society
 สัมมนาอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมเขมร
3 (3-0-6)
0126719 Seminar on Diversities of Culturen in Cambodia
 สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกัมพูชา
3 (3-0-6)
0126720 Seminar on Khmer Arts and archeology
 สัมมนาศิลปะและโบราณคดีเขมร
3 (3-0-6)
0126721 Seminar on Ethnic Influence to Khmer Art and Culture
 สัมมนาอิทธิพลกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต่อศิลปวัฒนธรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126722 Seminar on Folk Khmer Play and Dramar
 สัมมนาการละเล่นและศิลปะการแสดงเขมร
3 (3-0-6)
0126723 Seminar on Khmer Culture
 สัมมนาวัฒนธรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126724 Seminar on Khmer Sculptures
 สัมมนาประติมากรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126725 Seminar on Khmer Fine arts
 สัมมนาศิลปกรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126726 Seminar on Khmer Architecture
 สัมมนาสถาปัตยกรรมเขมร
3 (3-0-6)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)

 3   รายวิชาพื้นฐานวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126203 Khmer Academic Conversation
 การสนทนาภาษาเขมรเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0126205 Khmer Analytical Reading
 การอ่านภาษาเขมรเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
2 (1-2-3)
0126407 Khmer Academic Writing
 การเขียนภาษาเขมรเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0126500 Communicative Khmer Skills
 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)