หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทยคดีศึกษา (กลุ่มมนุษยศาสตร์) แผน ก

 1 หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะวิชาเอก หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TS501-2 Thai Studies Purview
 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา
3 (2-3-0)
TS502-2 Geo-politics of Localities
 ภูมิรัฐศาสตร์ท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS503-2 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
2 (2-1-0)
TS504-2 Folk Culture
 วัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 (2-3-0)
TS505-1 Thai Regional Worldviews
 โลกทรรศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS505-2 Thai Regional Worldviews
 โลกทรรศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS506-1 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม
3 (3-0-0)
TS506-2 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม
3 (3-0-0)
TS507-1 Research Method of Thai Studies
 วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (3-0-0)
TS507-2 Research Method of Thai Studies
 วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TS511-2 System of Local Believes Analysis
 การวิเคราะห์ระบบความเชื่อท้องถิ่น
2 (2-2-0)
TS512-2 Popular Wisdom and Local Development
 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาท้องถิ่น
2 (2-2-0)
TS513-2 Folk Liturature Study
 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-0)
TS514-2 Occupation and Economy of Localites
 อาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
2 (2-2-0)
TS515-2 Folk Culture and Specific Applications
 วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการประยุกต์เฉพาะด้าน
3 (3-0-0)
TS516-2 Information System and Its Applications
 การสารนิเทศและสารนิทัศน์
3 (2-3-0)
TS517-2 Folk Recreation
 นันทนาการพื้นบ้าน
2 (2-0-0)
TS518-2 Culture in Thai Language and Dialects
 วัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น
2 (2-0-0)
TS519-1 Local Art
 ศิลปกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS520-1 Community Development in Regional Thailand
 การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
TS611-2 Social Integration
 การบูรณาการทางสังคม
2 (2-0-0)
TS612-2 Scholarly Writing
 ไทยคดีนิพนธ์
3 (2-3-0)
TS613-2 Thai Studies Seminar 1
 สัมมนาไทยคดีศึกษา 1
3 (3-0-0)
TS614-2 Thai Studies Seminar 2
 สัมมนาไทยคดีศึกษา 2
3 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TS621-2 Multicultural Relations
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์
2 (2-0-0)
TS622-2 Archaeology and Art History
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ
2 (2-2-0)
TS623-2 Folk Culture Museum
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
2 (1-3-0)
TS624-2 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-0)
TS625-2 Special Topic Study
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (2-3-0)

 4 หมวดปริญญานิพนธ์ หมวดปริญญานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED03-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
ED05-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
5 (0-0-0)
ED06-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
ED09-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
TS631-2 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-0)

 5 การสอบภาษา การสอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN500-1 Reading
 การอ่าน
2 (0-2-4)
LE-1 Language Examination
 การสอบภาษา
0 (0-0-0)