หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทยคดีศึกษา (กลุ่มมนุษยศาสตร์) แผน ก
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะวิชาเอก หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TS501 Thai Studies Purview
 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา
3 (2-3-0)
TS502 Geo-politics of Localities
 ภูมิรัฐศาสตร์ท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS503 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
2 (2-1-0)
TS504 Folk Culture
 วัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 (2-3-0)
TS505 Thai Regional Worldviews
 โลกทรรศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS505 Thai Regional Worldviews
 โลกทรรศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS506 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม
3 (3-0-0)
TS506 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม
3 (3-0-0)
TS507 Research Method of Thai Studies
 วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (3-0-0)
TS507 Research Method of Thai Studies
 วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TS511 System of Local Believes Analysis
 การวิเคราะห์ระบบความเชื่อท้องถิ่น
2 (2-2-0)
TS512 Popular Wisdom and Local Development
 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาท้องถิ่น
2 (2-2-0)
TS513 Folk Liturature Study
 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-0)
TS514 Occupation and Economy of Localites
 อาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
2 (2-2-0)
TS515 Folk Culture and Specific Applications
 วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการประยุกต์เฉพาะด้าน
3 (3-0-0)
TS516 Information System and Its Applications
 การสารนิเทศและสารนิทัศน์
3 (2-3-0)
TS517 Folk Recreation
 นันทนาการพื้นบ้าน
2 (2-0-0)
TS518 Culture in Thai Language and Dialects
 วัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น
2 (2-0-0)
TS519 Local Art
 ศิลปกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-0)
TS520 Community Development in Regional Thailand
 การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
TS611 Social Integration
 การบูรณาการทางสังคม
2 (2-0-0)
TS612 Scholarly Writing
 ไทยคดีนิพนธ์
3 (2-3-0)
TS613 Thai Studies Seminar 1
 สัมมนาไทยคดีศึกษา 1
3 (3-0-0)
TS614 Thai Studies Seminar 2
 สัมมนาไทยคดีศึกษา 2
3 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TS621 Multicultural Relations
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์
2 (2-0-0)
TS622 Archaeology and Art History
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ
2 (2-2-0)
TS623 Folk Culture Museum
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
2 (1-3-0)
TS624 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-0)
TS625 Special Topic Study
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (2-3-0)

 4 หมวดปริญญานิพนธ์ หมวดปริญญานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED03 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
ED05 Thesis
 วิทยานิพนธ์
5 (0-0-0)
ED06 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
ED09 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
TS631 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-0)

 5 การสอบภาษา การสอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN500 Reading
 การอ่าน
2 (0-2-4)
LE Language Examination
 การสอบภาษา
0 (0-0-0)