หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แผน ก แบบ ก2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 1.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119110 Research Methodology in Thai Language and Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0119111 New Paradigms in Thai Language and Literary Studies
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0119112 Seminar in Thai Language and Literature Research
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)

 1.2   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119113 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0119114 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
0119115 Thai Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.2.2   กลุ่มวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119116 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0119117 Folklore and Cultural Studies
 คติชนกับวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0119118 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119119 Contemporary Thai Language
 ภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0119120 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
0119121 Theories of Language and Society
 ทฤษฎีภาษากับสังคม
3 (3-0-6)
0119122 Diversity of Language in Society
 ความหลากหลายของภาษาในสังคม
3 (3-0-6)
0119123 Language and Folklore
 ภาษากับคติชน
3 (3-0-6)
0119124 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
3 (3-0-6)
0119125 Literature and Society
 วรรณกรรมกับสังคม
3 (3-0-6)
0119126 Dynamism of Folklore
 พลวัตของคติชน
3 (3-0-6)
0119127 Stylistics in Thai Literature
 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0119128 Literary Interpretation
 การตีความวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0119129 Non-Fiction Studies
 สารคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0119130 Local Literature Studies
 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
0119131 Literature in Southeast Asia
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0119132 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
3 (3-0-6)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119133 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)