หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105601 Advanced English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
2 (2-0-4)
0105602 Reading and Writing for Presentation and Publication
 การอ่านและการเขียนสำหรับการนำเสนอและการตีพิมพ์
2 (2-0-4)
0105603 Curriculum Development for ELT
 การพัฒนาหลักสูตรสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105604 Learning and Classroom Management for ELT
 การจัดการการเรียนรู้และชั้นเรียนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105605 ELT and Culture
 การสอนภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0105606 Teaching English as a Foreign Language
 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)
0105607 Philosophy of ELT
 ปรัชญาด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105608 English Language Teaching Theories
 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105609 Principles of English Language Learning Assessment
 หลักการวัดผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105610 Qualitative and Quantitative Research Methodology in ELT
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105611 Educational Psychology for EFL Teachers
 จิตวิทยาทางการศึกษาสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)
0105612 Innovation and Technology in ELT
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105613 Educational Quality Assurance in ELT
 การประกันคุณภาพการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105614 Second Language Acquisition
 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
2 (2-0-4)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105615 Teaching English for Specific Purposes
 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0105616 Learning and Teaching Second Language Vocabulary
 การเรียนและการสอนคำศัพท์ในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105617 Teaching Listening and Speaking in Second Language
 การสอนฟังพูดในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105618 Teaching Reading and Writing in Second Language
 การสอนอ่านเขียนในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105619 Seminar in Selected Topics
 สัมมนาเรื่องคัดสรร
2 (2-0-4)
0105620 Principles of Educational Linguistics
 หลักภาษาศาสตร์การศึกษา
2 (2-0-4)
0105621 English Language Teaching Through Literature
 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาชีพครู (เฉพาะผู้ที่ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพครู)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105622 Practicum 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-0)
0105623 Practicum 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-0)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105624 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)