หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (สายภาษา) แผน ก แบบ ก 2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105506 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
0105507 Academic English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119110 Research Methodology in Thai Language and Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0119111 New Paradigm in Thai Language and Literature Study
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119112 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0119115 Thai Language in Mass Media
 ภาษาไทยในสื่อมวลชน
2 (2-0-4)
0119118 Current Thai Language
 ภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0119121 Language and Thai Literature
 ภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0119122 Language and Thai Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119124 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0119127 Sociological Linguistic
 ภาษาศาสตร์สังคม
2 (2-0-4)
0119130 Language and Gender
 ภาษากับเพศ
2 (2-0-4)
0119131 Diversity of Language
 ความหลากหลายของภาษา
2 (2-0-4)
0119132 Language and Folklore
 ภาษาและคติชน
2 (2-0-4)
0119133 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
0119139 Seminar in Research Trends in Thai Language
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)

 5   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119159 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)