หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105506 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
0105507 Academic English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119110 Research Methodology in Thai Language and Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0119111 New Paradigm in Thai Language and Literature Study
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0119112 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0119113 Literature Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0119115 Thai Language in Mass Media
 ภาษาไทยในสื่อมวลชน
2 (2-0-4)
0119116 Folklore and Cultural Studies
 คติชนกับวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0119118 Current Thai Language
 ภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0119119 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0119121 Language and Thai Literary Works
 ภาษากับวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
0119121 Language and Thai Literature
 ภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0119122 Language and Thai Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0119123 Literature and Society
 วรรณกรรมกับสังคม
2 (2-0-4)
0119137 Literature and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119124 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0119125 Short Stories and Interpretation
 เรื่องสั้นและการตีความ
2 (2-0-4)
0119127 Sociological Linguistic
 ภาษาศาสตร์สังคม
2 (2-0-4)
0119128 Non-Fiction Studies
 สารคดีศึกษา
2 (2-0-4)
0119130 Language and Gender
 ภาษากับเพศ
2 (2-0-4)
0119131 Diversity of Language
 ความหลากหลายของภาษา
2 (2-0-4)
0119132 Language and Folklore
 ภาษาและคติชน
2 (2-0-4)
0119133 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
0119135 Southeast Asia Literary Works
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
0119136 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
2 (2-0-4)
0119139 Seminar in Research Trends in Thai Language
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
0119140 Seminar in Research Trends in Thai Literature
 สัมมนางานวิจัยทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119159 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)