หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) แผน ก
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 วิชาบังคับร่วม วิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH500 Research Methodology in Thai Language and Literature
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
TH500 Research Methodology in Thai Language and Literature
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
TH501 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
TH502 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)
TH502 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)

 2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวรรณคดี วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH524 World Views of Thai Literature
 โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
TH527 Literary Criticism
 วรรณกรรมวิจารณ์
3 (3-0-6)
TH528 Literary Comparative Study
 การศึกษาวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
TH528 Literary Comparative Study
 การศึกษาวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
TH642 Seminar in Thai Historical Litertature
 สัมมนาประวัติวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 3 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวรรณคดี วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH520 Literature in Sukhothai and Ayutthaya Periods
 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา
2 (2-0-0)
TH521 Literature in Thonburi and Early Rattanakosin Periods
 วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
2 (2-0-4)
TH522 Literary Works Before the 2475 B.E. Revolution
 วรรณกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2 (2-0-4)
TH523 Thai Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
2 (2-0-4)
TH525 Literary Works and Philosophy
 วรรณกรรมกับปรัชญา
2 (2-0-4)
TH526 Literary Works and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
TH526 Literary Works and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
TH529 Thai Folklore as Related to the Thai Language and Literature
 คติชนวิทยาที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
TH535 Poetry Writing
 การประพันธ์ร้อยกรอง
2 (2-0-4)
TH643 Seminar in Thai Contemporary Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
TH644 Seminar in Regional Literature
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
TH645 Seminar in Research Trends in Thai Language and Literature
 สัมมนาแนวโน้มการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
TH650 Selected Poets
 การศึกษากวีเฉพาะบุคคล
2 (2-0-4)
TH651 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)

 4 วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED03 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
ED04 Thesis
 วิทยานิพนธ์
4 (0-0-0)
ED06 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
ED07 Thesis
 วิทยานิพนธ์
7 (0-0-0)
ED12 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)

 5 การสอบภาษา การสอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN500 Reading
 การอ่าน
2 (0-2-4)
LE Language Examination
 การสอบภาษา
0 (0-0-0)