หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน แผน ข

 1   หมวดวิชาแกนระดับบัณฑิตศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601502-3 Statistics Methodology for Social Science and Humanities
  วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-3)
1601503-3 Research Methodology for Social Science and Humanities
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-3)
1601505-4 Information and Communication Technology Application
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1601506-3 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
1601507-2 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116501-1 Language and Cross Socio-Cultural Communication
 ภาษากับการสื่อสารข้ามสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0116502-1 Thai-Chinese Literature Related to Society and Culture
 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย-จีน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116503-1 Approaches and Methods in Foreign Language Teaching
 แนวทางและวิธีการในการสอนภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116504-1 Applied Linguistics for Foreign Language Teaching
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116505-1 Research in Foreign Language Teaching and Its Application
 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ ในการสอนภาษาภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116506-1 Seminar on Teaching Thai-Chinese as a Foreign Language
 สัมมนาการสอนภาษาไทย-จีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116507-1 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0116508-1 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
0116509-1 Chinese Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
3 (3-0-6)
0116510-1 Seminar on Research Status of Thai - Chinese Language
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยภาษาไทย-จีน
3 (3-0-6)
0116511-1 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0116512-1 History of Thai Literature
 ประวัติวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0116513-1 History of Chinese Literature
 ประวัติวรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
0116514-1 Seminar on Research Status of Thai-Chinese Literature
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยวรรณคดีไทย-จีน
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116515-1 Design of Curriculum and Learning Plan
 การออกแบบหลักสูตร และแผนการเรียนรู้
3 (3-0-6)
0116516-1 Design of Materials in Foreign Language Teaching
 การออกแบบสื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116517-1 Design of Research Tools in Foreign Language Teaching
 การออกแบบเครื่องมือวิจัยการสอนภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116518-1 Current Trends in Foreign Language Teaching Methods
 แนวโน้มปัจจุบันในการสอนภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0116519-1 Thai Discourse and Pragmatics
 ปริเฉทและวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
0116520-1 Chinese Discourse and Pragmatics
 ปริเฉทและวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาจีน
3 (3-0-6)
0116521-1 Thai Socio and Ethnolinguistics
 ภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ไทย
3 (3-0-6)
0116522-1 Chinese Socio and Ethnolinguistics
 ภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์จีน
3 (3-0-6)
0116523-1 Theory of Aesthetics
 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
0116524-1 Applied Linguistics for Literary Analysis
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์วรรณกรรม
3 (3-0-6)
0116525-1 Selected Thai Literary Works
 งานวรรณกรรมที่คัดสรรของไทย
3 (3-0-6)
0116526-1 Selected Chinese Literary Works
 งานวรรณกรรมที่คัดสรรของจีน
3 (3-0-6)
0116527-1 Thai Folk Literature
 วรรณกรรมพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
0116528-1  Chinese Folk Literature
 วรรณกรรมพื้นบ้านจีน
3 (3-0-6)

 5   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 5.1   การศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116529-1 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)