หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาลาว แผน ก
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126502 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
0126503 Theories of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0126504 Integration in Humanistic Anthropology
 มานุษยวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-6)
0146503 Lao Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาลาว
3 (3-0-6)
0146604 Seminar on Lao History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมลาว
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146505 Research status of Lao Language
 สถานภาพการวิจัยทางภาษาลาว
2 (2-0-4)
0146506 Lao Field Work
 ภาษาลาวภาคสนาม
2 (2-0-4)
0146507 Power and Wisdom in Lao
 พลังและภูมิปัญญาในภาษาลาว
2 (2-0-4)
0146508 Seminar in Lao Research
 สัมมนางานวิจัยภาษาลาว
2 (1-3-4)
0146509 Research Status of Lao Literature
 สถานภาพการวิจัยทางวรรณคดีลาว
2 (2-0-4)
0146510 Comparative Literature Study
 การศึกษาวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0146511 Power and Wisdom in Lao
 พลังและภูมิปัญญาในวรรณกรรมลาว
2 (2-0-4)
0146513 Research Status of Lao Studies
 สถานภาพการวิจัยลาวศึกษา
2 (2-0-4)
0146514 Lao Studies Field Work
 ลาวศึกษาภาคสนาม
2 (2-0-4)
0146515 Wisdoms of Lao Language and Literature
 ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมลาว
2 (2-0-4)
0146612  Seminar in Lao Literature Research
 สัมมนางานวิจัยด้านวรรณคดีลาว
2 (1-3-4)
0146616  Seminar in Lao Studies Research
 สัมมนางานวิจัยด้านลาวศึกษา
2 (1-3-4)

 2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126635 Palm - leaf Transformation
 การปริวรรตวรรณกรรมจากใบลาน
2 (2-0-4)
0126647 Folk Cultural Museum
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0146517 Seminars in Lao Usage
 สัมมนาการใช้ภาษาลาว
2 (1-3-4)
0146518  Dictionary and Encyclopedia Making
 การทำพจนาสารานุกรม
2 (2-0-4)
0146519 Development of the Lao Writing System and Alphabet
 พัฒนาการด้านระบบการเขียนและตัวอักษรในลาว
2 (2-0-4)
0146520 Lao Semantic Theory
 อรรถศาสตร์ภาษาลาว
2 (2-0-4)
0146521 Lao Dialects Analysis
 การวิเคราะห์ภาษาลาวท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0146522 Loan Words in Lao
 คำยืมในภาษาลาว
2 (2-0-4)
0146531 Masterpieces in Lao Literature
 วรรณคดี และวรรณกรรมเอกของลาว
2 (2-0-4)
0146532  Literature in the Lanchang Period
 วรรณกรรมสมัยล้านช้าง
2 (2-0-4)
0146533 Literature in the Colonial and Revolution Period
 วรรณคดีสมัยอาณานิคมและสมัยปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0146534  Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0146535 Lao Tale Literature
 วรรณกรรมนิทานลาว
2 (2-0-4)
0146536  Lao Chataka Literature
 วรรณกรรมชาดกลาว
2 (2-0-4)
0146542 Laos Ethnic Groups
 กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว
2 (2-0-4)
0146543 Local Beliefs and Customs in Lao
 ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นลาว
2 (2-0-4)
0146544 Laos Local Arts
 ศิลปกรรมท้องถิ่นลาว
2 (2-0-4)
0146545 Lao Regional Worldviews and Local Beliefs
 โลกทัศน์และความเชื่อท้องถิ่นลาว
2 (2-0-4)
0146546 Lao Occupation and Economy
 อาชีพและเศรษฐกิจลาว
2 (2-0-4)
0146547  Lao Folk Recreation and the Performing Arts
 การละเล่นและศิลปะการแสดงลาว
2 (2-0-4)
0146548 Community Development in the Lao Region
 การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นลาว
2 (2-0-4)
0146623 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0146624 Historical and Comparative Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0146625 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์
2 (2-0-4)
0146626 Analysis of Lao in Communication
 การวิเคราะห์ภาษาลาวในการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0146627 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
0146628 The Art of Lao Prose and Poetry
 การประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง
2 (2-0-4)
0146629 Lao Effective Speaking
 การพัฒนาการพูดภาษาลาว
2 (2-0-4)
0146630 Academic Writing
 การผลิตงานเขียนทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0146637 Seminar in Lao History
 สัมมนาประวัติวรรณคดีลาว
2 (1-3-4)
0146638 Folklore in Lao Language and Literature
 คติชนวิทยาในภาษาและวรรณกรรมลาว
2 (2-0-4)
0146639 Selected Poets
 การศึกษากวีเฉพาะบุคคล
2 (2-0-4)
0146640 Seminar in Folk Literature
 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0146641  Folksong in Lao and the Meaning of Message
 คีตวรรณกรรมลาวกับการสื่อความหมาย
2 (2-0-4)
0146649  Lao Multicultural Relations and Social Integration
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์และการบูรณาการทางสังคมลาว
2 (2-0-4)
0146650 Archaeology and Art History in Lao
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในลาว
2 (2-0-4)
0146651 Information System and Its Application
 การสารนิเทศและสารนิทัศน์
2 (2-0-4)
0146652 Aesthetics in Lao literature in Seminar
 สัมมนาศิลปะภาษาในวรรณกรรมลาว
2 (1-3-4)
0146653 Lao Studies Seminar
 สัมมนาลาวศึกษา
2 (1-3-4)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146660 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)

 4   รายวิชาพื้นฐานสอบวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146501 Phonetic and Phonological Analysis
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาวิเคราะห์
3 (2-2-5)
0146501 Evolution of Lao Language
 วิวัฒนาการของภาษาลาว
3 (3-0-6)
0146502 Lao Dialects
 ภาษาลาวถิ่น
2 (2-0-4)