หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104102 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0105205 English Speaking for Basic Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161107 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0165001 Introduction to ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Politics
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165004 Introduction to Research Methodology in Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 65
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165201 Elementary Lao Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165202 Intermediate Lao Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165203 Advanced Lao Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาลาวขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165204 Lao Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว
2 (1-2-3)
0165205 Lao Grammar
 ไวยากรณ์ลาว
2 (1-2-3)
0165206 Lao Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165207 Lao for Business and Tourism
 ภาษาลาวธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165208 Teaching Lao as a Foreign Language
 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165209 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังและอ่านลาวเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165210 Lao Essay Writing
 การเขียนความเรียงภาษาลาว
2 (1-2-3)
0165211 Art of Lao Language for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165212 Translation of Lao into Thai
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165213 Translation of Thai into Lao
 การแปลภาษาไทย-ภาษาลาว
3 (2-2-5)
0165214 Lao Interpretation
 การล่ามภาษาลาว
3 (2-2-5)
0165215 Development of Lao Literature
 พัฒนาการวรรณกรรมลาว
2 (2-0-4)
0165216 Lao History
 ประวัติศาสตร์ลาว
2 (2-0-4)
0165217 Lao Culture and Wisdom
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว
2 (2-0-4)
0165218 Lao Society, Economy and Politics
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว
2 (2-0-4)
0165219 Lao Studies
 ลาวศึกษา
2 (2-0-4)
0165220 Lao Ancient Alphabet
 อักษรโบราณลาว
2 (1-2-3)
0165221 Lao Folklore and Society
 คติชนกับสังคมลาว
2 (1-2-3)
0165222 Research Methodology in Lao Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมลาว
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165223 Lao Etymology
 นิรุกติศาสตร์ภาษาลาว
2 (2-0-4)
0165224 Lao for Public Speaking
 การพูดภาษาลาวในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165225 Lao for Legal Purposes
 ภาษาลาวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165226 Lao for Tourism and Tour Guide
 ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
2 (1-2-3)
0165227 Lao for Public Relations and Media Production
 ภาษาลาวเพื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ
2 (1-2-3)
0165228 Lao for Administration and Secretary
 ภาษาลาวเพื่องานธุรการและเลขานุการ
2 (1-2-3)
0165229 Lao Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีพุทธศาสนาลาว
2 (2-0-4)
0165230 Lao Folktales
 วรรณกรรมนิทานลาว
2 (2-0-4)
0165231 Lao Contemporary Literature
 วรรณกรรมลาวร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165232 Lao Political Literature
 วรรณกรรมการเมืองลาว
2 (2-0-4)
0165233 Lao Song Literature and Performance Literature
 วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาว
2 (2-0-4)
0165234 Lao Folklore Field Works
 คติชนวิทยาลาวภาคสนาม
2 (1-2-3)
0165235 Lao Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรมลาว
2 (2-0-4)
0165236 Ethnics in Laos
 กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว
2 (2-0-4)
0165237 Lao Inscription and Ancient Documents
 จารึกและเอกสารโบราณลาว
2 (1-2-3)
0165238 Seminar in the Lao - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์ลาว-ไทย
2 (1-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165239 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-0-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)