หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105141 Intermediate English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง
3 (3-0-6)
0105143 English Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-6)
0105144 English Listening and Speaking for Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105145 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105241 English Writing for Communication 1
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
0105243 Basic Translation
 หลักการแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105346 English Literary Reading and Interpretation
 การอ่านและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105142 Advanced English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105146 English for Note-taking and Summarizing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ
3 (3-0-6)
0105242 English Writing for Communication 2
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
0105244 English Listening and Speaking for Explanation
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายความ
3 (2-2-5)
0105245 English Phonology
 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105246 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0105247 English Listening and Speaking for Negotiation
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
3 (2-2-5)
0105249 English Listening and Speaking for Office Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3 (2-2-5)
0105341 English Analytical and Critical Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0105342 English Listening and Speaking for Presentation
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0105343 English Expository and Argumentative Writing
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง
3 (3-0-6)
0105344 English for Public Speaking
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
0105345 English Academic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0105347 English for Proficiency Test
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ
3 (3-0-6)
0105348 English Reading and Writing for Office Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3 (3-0-6)
0105441 Research in English for International Communication
 การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3 (3-0-6)
0105442 Consecutive Interpretation
 การล่ามพูดตาม
3 (2-2-5)
0105447 Internship
 ฝึกงาน
6 (0-30-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105248 English Reading for Pleasure
 การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
3 (3-0-6)
0105349 English for International Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105443 Communication Arts and Personality Improvement
 ศิลปะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
0105444 English for Tourism and Tour Guide
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
0105445 English in Entertainment Media and Advertisement
 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิงและงานโฆษณา
3 (3-0-6)
0105446 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105448 Listening for Comprehension
 การฟังเพื่อความเข้าใจ
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105140 Elementary Chinese Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105147 Intermediate Chinese Skills for Communication
 งทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105148 Chinese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0105149 Communicative Chinese for Hotel Services
 การสื่อสารภาษาจีนสำหรับงานบริการโรงแรม
3 (2-2-5)
0105449 Communicative Chinese for Tourism and Airline Services
 การสื่อสารภาษาจีนสำหรับงานบริการท่องเที่ยวและสายการบิน
3 (2-2-5)

 3.2   ภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105221 Elementary French Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105222 Intermediate French Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105321 French Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0105322 Communicative French for Hotel Services French for Hotel Services
 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานบริการโรงแรม
3 (2-2-5)
0105421 Communicative French for Tourism and Airline Services
 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานงานบริการท่องเที่ยวและสายการบิน
3 (2-2-5)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6