หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเกาหลี
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1   วิชาทางทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163905 Eastern Languages and Literatures
 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก
2 (2-0-4)
0163906 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
0163907 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
0163908 Intermediate Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
0163909 Intermediate Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
0163910 Advanced Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
0163911 Advanced Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
0163914 Applied Phonetics
 สัทศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0163915 Korean Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
2 (2-0-4)
0163916 Korean Literature Background
 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี
2 (2-0-4)
0163917 Fundamental Knowledge about Korea
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
2 (2-0-4)
0163918 Korean History
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
2 (2-0-4)
0163919 Korean Studies
 เกาหลีศึกษา
2 (2-0-4)
0163923 Korean for Marketing
 ภาษาเกาหลีเพื่อการการตลาด
2 (2-0-4)
0163924 Foundation of Korean Writing
 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี
2 (2-0-4)
0163926 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
0163930 Teaching Korean as a Foreign Language1
 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 1
2 (2-0-4)
0163931 Senior Project in Korean Language and Culture
 โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0163938 Korean Economy
 เศรษฐกิจเกาหลี
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาปฏิบัติการหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   วิชาปฏิบัติการหมวดบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163932 Internship
 การฝึกงาน
9 (0-40-0)
0163933 Overseas Experience
 ประสบการณ์ในต่างแดน
9 (0-40-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.2.2   วิชาปฏิบัติการหมวดเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163920 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
3 (0-6-3)
0163921 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
3 (0-6-3)
0163925 Korean Composition Writing
 การเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
3 (0-6-3)
0163927 Korean-Thai Translation
 การแปลภาษาเกาหลี-ไทย
3 (0-6-3)
0163928 Thai-Korean Translation
 การแปลภาษาไทย-เกาหลี
3 (0-6-3)
0163929 Translation for Business
 การแปลเพื่องานธุรกิจ
3 (0-6-3)
0163934 Interpretative Translation
 การแปลแบบล่าม
3 (0-6-3)
0163935 Korean Business Writing
 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
3 (0-6-3)
0163936 Teaching Korean as a Foreign Language 2
 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 2
3 (0-6-3)
0163937 Media and Innovation for Korean Language Teaching as a Foreign Language
 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (0-6-3)
0163939 The Creation of Korean Literature for Children
 การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสำหรับเด็ก
3 (0-6-3)
0163950 Korean for Presentation
 ภาษาเกาหลีเพื่อการนำเสนอ
3 (0-6-3)
0163951 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (0-6-3)
0163952 Korean for Hotel Service
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
3 (0-6-3)
0163953 Korean for Tour Guide
 ภาษาเกาหลีเพื่อการมัคคุเทศก์
3 (0-6-3)
0163954 Korean for Secretary
 ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ
3 (0-6-3)
0163955 Korean for Advertisement and Public Relation
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (0-6-3)
0163956 Korean in Electronic Media
 ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (0-6-3)
0163957 Korean in Printed Media
 ภาษาเกาหลีในสื่อสิ่งพิมพ์
3 (0-6-3)
0163958 Korean for International Trade
 ภาษาเกาหลีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
3 (0-6-3)

 3   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 4   หมวดเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6