หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนและสังคม
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 Virtues and Ethics in Development Work
 คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา
3 (3-0-6)
0109102 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
0109103 Sociology
 สังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0109104 Introduction to Thai Economy
 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0109105 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0109106 Introduction to Anthropology
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109107 Thinking Skills for Development
 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109208 Rights and Laws in Development
 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา
3 (3-0-6)
0109209 Social and Cultural Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109210 Information System for Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109318 Research Methodology of Social Science
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109321 English for Community Developer
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนา
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109211 Community and Social Study
 การศึกษาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109212 Development Theory
 ทฤษฎีการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109213 Concepts and Strategies for Community and Social Development
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109214 Principle and Process of Community and Social Development
 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109215 Skills and Techniques for Community and Social development
 ทักษะและเทคนิคการทำงานพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (2-1-6)
0109216 Planning for Community and Social Development
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-1)
0109217 Transformation Leader and Community and Social Development
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109319 Civic Movement for Community and Social Development
 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109320 Community Organization Development
 การพัฒนาองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109322 Research for Community and Social Development
 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109323 Knowledge Management for Community and Social Development
 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109425 Seminar on Community and Social Development Problems
 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109327 Sustainable Development
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109328 Food Security and Resources Base in Community
 ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากรในชุมชน
3 (3-0-6)
0109329 Natural Resources Management by Community Organization
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109330 Agriculture in Globalization
  เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
0109331 Eco-Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
0109332 Community and Social Health
 สุขภาวะชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109333 Management of Disasters
 การจัดการภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
0109334 Community Wisdoms and Innovations
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน
3 (3-0-6)
0109335 Gender and Sustainable Development
 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109336 Social Welfare
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0109337 Community Welfare
 สวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
0109338 Welfare for Older Person
 สวัสดิการผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
0109339 Welfare for Families, Children, Teenagers, and Women
 สวัสดิการครอบครัว เด็ก วัยรุ่น และสตรี
3 (3-0-6)
0109340 Rights and Welfare on Gender Equality
 สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
3 (3-0-6)
0109341 Welfare for Migrant Workers
 สวัสดิการแรงงานข้ามชาติ
3 (3-0-6)
0109342 Introduction to Social Work
 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109343 Labor and Welfare Development
 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109344 Social and Community Welfare for Vulnerable Groups
  งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุ่มผู้เปราะบาง
3 (3-0-6)
0109345 Psychology in Welfare Work
 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109346 Organizational Culture
 วัฒนธรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0109347 Skills for Welfare Work
 ทักษะการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109348 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0109349 Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-6)
0109350 Organizing
 การจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
0109351 Basic Knowledge about Entrepreneurship
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0109352 Community Enterprise for Society
 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
0109353 Skills and Innovations for Social Entrepreneurship
 ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
0109354 Strategic Management and Marketing for Society
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
0109355 Community Economy
 เศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109356 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0109357 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0109358 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0109359 English for Community Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน
3 (3-0-6)
0109360 Community Rights
 สิทธิชุมชน
3 (3-0-6)
0109361 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
0109362 Local Wisdom and Development
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109363 Gender and Development
 เพศสถานะกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109364 Buddhism and Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109365 Conflict Resolution by Peaceful Ways
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109424 Vocational Practice Training for Community and Social Development
 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม
6 (0-30-3)
0109426 Development Term Paper
 พัฒนานิพนธ์
4 (0-2-10)