หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105205 English Conversation and Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105300 English Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161001 Thinking Process Development
 การพัฒนาทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0161002 Interdisciplinary Studies for Language Literature and Folklore
 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161003 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161101 Arts of Receiving Message
 ศิลปะการรับสาร
2 (1-2-3)
0161102 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161103 Man Language and Literary Works
 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0161104 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161105 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0161106 Thai Literature Development
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161107 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161108 Analytical Literature
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0161109 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161110 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161111 Current Thai Language Usage
 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0161112  Local Literature
 วรรณคดีท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0161113  Poetics and Thai Verse Composition
 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161114 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161115 Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161116 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)
0161117 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161118 Reading English Document for Thai Language and Literature Study
 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0161119 Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161120 Khmer in Relation to Thai Language
 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161121 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161122 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0161123 Introduction to Thai Language and Literary Works Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161124 Etymology
 นิรุกติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161125 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)

 2.2.1.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161128 Fundamental Thai Language
 พื้นฐานภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161129 Listening and Speaking Skills
 ทักษะการฟังและการพูด
3 (2-2-5)
0161130 Reading and Writing Skills
 ทักษะการอ่านและการเขียน
3 (2-2-5)
0161131 Thai Conversation in Daily-life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0161132 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161133 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161134 Speaking for Specific Purposes
 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
2 (1-2-3)
0161135 Man Language and Literary Works
 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0161136 Comprehensive Reading
 การอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0161137 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161138 Thai Language and Information Media
 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0161139 Thai Literature Development
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161140 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161141 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161142 Analytical Literature
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0161143 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161144 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
0161145 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161146 Language, Society, and Culture
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161147 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161148 Thai Language for Cross-cultural Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161149 Masterpieces of Thai Literature and Literary Works
 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.2.2.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161201  Language and Reasoning
 ภาษากับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
0161202 Language Society and Culture
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161203 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0161204 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0161205 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161206 Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161207 Development of Thai Textbooks
 พัฒนาการแบบเรียนไทย
2 (2-0-4)
0161208 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0161209  Fieldwork Research Method in Linguistics
 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
3 (2-2-5)
0161210 Seminar Thai Language
 สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161301 Language for Mass Communication
 ภาษาสำหรับงานสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0161302 Language for Business and Public Relation
 ภาษาสำหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0161303 Language and Literary Works in Modern Media
 ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161304 Academic Speaking
 การพูดเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161305 Speaking for Personality Development
 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
0161306 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
3 (2-2-5)
0161307 Non-fiction Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0161308  Writing for Secretarial Work
 การเขียนเพื่องานเลขานุการ
3 (2-2-5)
0161309 Article and Miscellaneous Column Writing
 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
3 (2-2-5)
0161310 Radio and Television Script Writing
 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0161311 Verse Writing for Special Purposes
 การเขียนร้อยกรองเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
2 (1-2-3)
0161312 Thai Verse Recitation
 การอ่านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161313 Transliteration of Ancient Manuscripts
 การปริวรรตเอกสารโบราณ
2 (1-2-3)
0161314 Consideration of Original Document and Proofreading
 การพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร
2 (1-2-3)
0161315 Information Technology for Thai Language and Literature Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0161401 Masterpieces of Thai Literature and Literary Works
 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
0161402 Thai Literature and Ways of Life
 วรรณคดีและวิถีไทย
3 (3-0-6)
0161403 Niras Literature of Journey
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0161404 Literary works and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0161405 Dramatic Literary Works
 วรรณกรรมการละคร
3 (2-2-5)
0161406 Literary Works History and Politics
 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง
3 (3-0-6)
0161407 Literary Works for Children and Young Adults
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161408 Literary Works Nature and the Environment
 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0161409 S.E.A Write Awards of Literary Works
 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
3 (3-0-6)
0161410 Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161411 Southeast Asian Literary works
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0161412 Isan Literary Works
 วรรณกรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0161413 Seminar in Novels and Short Stories
 สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น
3 (2-2-5)
0161414 Seminar in Modern Poetry
 สัมมนากวีนิพนธ์สมัยใหม่
3 (2-2-5)
0161415 Literary Works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 (2-0-4)
0161416 Literary Works of King Rama IX
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2 (2-0-4)
0161501 Thai Folk Song
 เพลงพื้นบ้านไทย
2 (1-2-3)
0161502 Thai Folktale
 นิทานพื้นบ้านของไทย
2 (2-0-4)
0161503 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
0161504 Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรม
2 (2-0-4)
0161505 Dynamism of Folklore
 พลวัตของคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161506 Field Work in Folklore Studies
 งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา
3 (2-2-5)
0161507 Power and Wisdom of Language
 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา
2 (2-0-4)
0161601 Principles of Language Teaching
 การสอนหลักภาษา
3 (2-2-5)
0161602 Literature and Modern Literary Works Teaching
 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่
3 (2-2-5)
0161603 Provision of activity for Thai Language Instruction
 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161604 Evaluation and Assessment in Language and Literary Works of Teaching
 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาและวรรณกรรม
3 (2-2-5)
0161605 Principles of Thai Language Teaching as Foreign Language
 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0161606 Thai Language Teaching for Communication with Foreigner
 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161607 Instructional Provision of Teaching Thai for Foreigner
 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161608 Media and Innovation for Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0161609 Seminar on Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)

 2.2.2.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161211 Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161212 Language and Reasoning
 ภาษากับการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
0161213 Comparative Analysis of Language
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา
3 (3-0-6)
0161214 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0161215 Discourse in Thai Society
 วาทกรรมในสังคมไทย
3 (3-0-6)
0161216 Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161316 Thai Language for Workplace
 ภาษาไทยเพื่องานสำนักงาน
3 (2-2-5)
0161317 Thai Language for Tourism and Hospitality
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (2-2-5)
0161318 Thai Language for Advertisement and Public Relation
 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0161319 Thai Language for Translation and Interpretation
 ภาษาไทยเพื่อการแปลและการล่าม
3 (2-2-5)
0161320 Thai Language for Mass Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (2-2-5)
0161321 Thai Language for Literature Creativity
 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
3 (2-2-5)
0161415 Thai Literature and Ways of Life
 วรรณคดีและวิถีไทย
3 (3-0-6)
0161416 Niras Literature of Journey
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0161417 Literary Works and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0161418 Dramatic Literary Works
 วรรณกรรมการละคร
3 (2-2-5)
0161419 Literary Works History and Politics
 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง
3 (3-0-6)
0161420 Literary Works for Children and Young Adults
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161421 Literary Works Nature and the Environment
 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0161422 S.E.A Write Awards of Literary Works
 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
3 (3-0-6)
0161423 Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161424 Southeast Asian Literary Works
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0161425 Literary Works in Modern Media
 วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0161426 Literary Works in Tourism
 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0161427 Literary Works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 (2-0-4)
0161428 Literary Works of King Rama IX
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2 (2-0-4)
0161508 Fiction Writing
  การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0161509 Thai Folktale
 นิทานพื้นบ้านของไทย
2 (2-0-4)
0161510 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
0161511 Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรม
2 (2-0-4)
0161512 Dynamism of Folklore
 พลวัตของคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161513 Filed Works in Folklore Studies
 วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา
3 (2-2-5)
0161514 Power and Wisdom of Language
 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา
2 (2-0-4)
0161610 Principles of Thai Language Teaching as a Foreign Language
 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0161611 Thai Language Teaching for Communication with Foreigner
 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161612 Instructional Provision of Thai Language Teaching for Foreigner
 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161613 Media and Innovation for Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0161614 Seminar on Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161126 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)
0161127 Preparation for Cooperative Education and Professional Development
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
1 (0-2-1)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 4.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161150 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)
0161151 Preparation for Cooperative Education and Professional Development
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
1 (0-2-1)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)