หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107101 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
0107102 Principles of Human Geography
 หลักภูมิศาสตร์มนุษย์
3 (3-0-6)
0107103 Basic Mathematics for Geography
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107104 Map Reading and Aerial Photo Interpretation
 การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
3 (2-2-5)
0107206 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107207 Remote Sensing
 การรับรู้ระยะไกล
3 (2-2-5)
0107208 Global Navigation Satellite System
 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
3 (2-2-5)
0107209 Basic Statistics for Geography
 สถิติพื้นฐานสำหรับภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107310 Research Methodology in Development Geography for Resource Management
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107120 Basic computer for Geography
 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107121 Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
0107122 Topographic Survey
 การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
3 (2-2-5)
0107223 Geographic Information System for Management
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
0107224 Remote Sensing for Management
 การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
0107225 Geographic Database System
 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107226 Field techniques for Geographic Survey
 เทคนิคการสำรวจภาคสนามทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107326 Land-Use Development and Planning
 การพัฒนาและการวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (3-0-6)
0107327 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0107328 Settlement Geography and Urban and Regional Planning
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผนผังเมืองและผังภูมิภาค
3 (3-0-6)
0107329 Map Design and Computer-Assisted Cartography
 การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0107330 Concept and Philosophy of Development Geography for Resource Management
 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
0107431 Seminar in Development Geography for Resource Management
 สัมมนาทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107340 Natural Disaster and Management
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ
3 (3-0-6)
0107341 Natural Resource and Environmental Development
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107342 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107343 Geology for Geography
 ธรณีวิทยาสำหรับภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107344 Groundwater and Spatial Management
 น้ำบาดาลและการจัดการเชิงพื้นที่
3 (3-0-6)
0107360 Geography of ASEAN
 ภูมิศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
0107361 Geography of Tourism Resource Management
 ภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0107362 Planning of Urban Community and Environment
 การวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107363 Marketing Geography
 ภูมิศาสตร์การตลาด
3 (3-0-6)
0107364 Medical Geography
 ภูมิศาสตร์การแพทย์
3 (3-0-6)
0107365 Geography of Food and Consumption
 ภูมิศาสตร์อาหารและการบริโภค
3 (3-0-6)
0107380 Spatial Models in Geography
 แบบจำลองเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107381 Photogrammetry for Geography
 โฟโตแกรมเมตรีสำหรับภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107382 Web-site Development for Geography
 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107383 Programming for Geography
 การเขียนโปรแกรมสำหรับภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107384 Geography of Transportation and Logistics
 ภูมิศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0107385 Introduction to Microwave Remote Sensing
 การรับรู้ระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0107445 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
0107446 Geomorphology
 ธรณีสัณฐานวิทยา
3 (3-0-6)
0107447 Meteorology and Climate Change
 อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
0107448 Watershed Management
 การจัดการลุ่มน้ำ
3 (3-0-6)
0107449 Soil Geography
 ภูมิศาสตร์ดิน
3 (3-0-6)
0107450 Applied Agricultural Geography
 ภูมิศาสตร์การเกษตรประยุกต์
3 (3-0-6)
0107466 Local Resources Management
 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0107467 Development of Urban Community in Developing Country
 การพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-6)
0107468 Landscape and Environmental Assessment
 การประเมินสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
0107469 Socio-cultural Geography
 ภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0107470 Landscape of Isan Culture
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
0107471 Regional Geography
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3 (3-0-6)
0107486 Geographic Technology for Natural Resources Management
 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
0107487  Geographic Technology for Cultural Heritage Management
 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการมรดกวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์วิจัย (เฉพาะโปรแกรมปกติ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107498 Geographic Project
 โครงงานภูมิศาสตร์
3 (0-6-3)

 5   หมวดประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107397 Practicum in Geography
 ฝึกงานทางภูมิศาสตร์
3 (0-40-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)