หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมพม่า)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1.1   วิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ASEAN History and Ethnic
 ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อาเซียน
3 (3-0-6)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Governance
 สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165004 ASEAN Languages and Cultures Review
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน์
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาแกนบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 Academic English Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165006 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165201 Myanmar Listening 1
 การฟังพม่า 1
2 (1-2-3)
0165202 Myanmar Listening 2
 การฟังพม่า 2
2 (1-2-3)
0165203 Myanmar Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาพม่า
3 (2-2-5)
0165204 Myanmar Speaking 1
 การพูดพม่า 1
2 (1-2-3)
0165205 Myanmar Speaking 2
 การพูดพม่า 2
2 (1-2-3)
0165206 Myanmar Reading 1
 การอ่านพม่า 1
2 (1-2-3)
0165207 Myanmar Reading 2
 การอ่านพม่า 2
2 (1-2-3)
0165208 Myanmar Writing 1
 การเขียนพม่า 1
2 (1-2-3)
0165209 Myanmar Writing 2
 การเขียนพม่า 2
2 (1-2-3)
0165210 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165211 Myanmar for Academic Purposes
 การเขียนภาษาพม่าเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165212 Myanmar Syntax
 วากยสัมพันธ์พม่า
3 (2-2-5)
0165213 Myanmar Literature
 วรรณคดีพม่า
2 (2-0-4)
0165214 Myanmar Contemporary Literature
 วรรณกรรมพม่าร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165215 Myanmar Studies
 พม่าศึกษา
3 (2-2-5)
0165216 Myanmar for Business
 ภาษาพม่าเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165217 Myanmar for General Affairs
 ภาษาพม่าเพื่องานธุรการ
2 (1-2-3)
0165218 Myanmar for Tourism
 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165219 Teaching Myanmar as a Foreign Language
 การสอนภาษาพม่าในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165220 Language and Literature Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
3 (2-2-5)
0165221 Myanmar Writing for Specific Purposes
 การเขียนภาษาพม่าเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165222 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0165223 Academic Myanmar Speaking
 การพูดภาษาพม่าเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165224 Myanmar Public Speaking
 การพูดภาษาพม่าในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165225 Myanmar-Thai Translation
 การแปลภาษาพม่า-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165226 Thai-Myanmar Translation
 การแปลภาษาไทย-ภาษาพม่า
3 (2-2-5)
0165227 Simultaneous Myanmar Translation
 การแปลพม่าแบบพูดพร้อม
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0136207 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (2-0-4)
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163171 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2 (1-2-3)
0165101 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165106 Khmer Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165111 Khmer Arts, Civilization and Archaeology
 ศิลปะ อารยธรรม และโบราณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0165158 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165301 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165316 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังลาวและอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0165322 Lao-Thai Translation
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165366 Advanced Lao
 ภาษาลาวขั้นสูง
2 (1-2-3)
0165401 Vietnamese in Daly Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0165402 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165403 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165404 Vietnamese for Academic Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165472 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165473 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186321 Main Idea Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)
0186405 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165229 Language and Reasoning
 ภาษากับการใช้เหตุผลพม่า
2 (2-0-4)
0165230 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์พม่า
2 (2-0-4)
0165231 Language and Society
 ภาษากับสังคมพม่า
2 (2-0-4)
0165232 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
0165233 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสารพม่า
2 (2-0-4)
0165234 Myanmar in Printed and Electronic Media
 ภาษาพม่าในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
0165235 Myanmar Dialects
 ภาษาถิ่นพม่า
2 (2-0-4)
0165236 Myanma Semantics
 อรรถศาสตร์พม่า
2 (2-0-4)
0165237 Myanmar Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์พม่า
2 (2-0-4)
0165238 Field Methods in Myanmar Linguistics
 ภาษาศาสตร์พม่าภาคสนาม
2 (2-0-4)
0165239 Myanmar Buddhist Literature
 วรรณคดีพุทธศาสนาพม่า
2 (2-0-4)
0165240 Myanmar Political Literature
 วรรณกรรมการเมืองพม่า
2 (2-0-4)
0165241 Myanmar Didactic and Customary Literature
 วรรณคดีวิถีพม่า
2 (2-0-4)
0165242 Myanmar Literary Tales
 วรรณกรรมนิทานพม่า
2 (2-0-4)
0165243 Myanmar Literature for Performance
 วรรณกรรมการแสดงพม่า
2 (2-0-4)
0165244 Myanmar Children’s and Youth Literature
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนพม่า
2 (2-0-4)
0165245 Myanmar S.E.A. Write Literature
 วรรณกรรมซีไรต์พม่า
2 (2-0-4)
0165246 Myanmar Writing for Printed Media
 การเขียนเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์พม่า
2 (1-2-3)
0165247 Myanmar Article Writing
 การเขียนบทความพม่า
2 (1-2-3)
0165248 Myanmar Children’s and Youth Literature Writing
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนพม่า
2 (1-2-3)
0165249 Myanmar Speech for Personality Development
 การพูดพม่าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
0165250 Myanmar Speaking for Business and Public Relations
 การพูดพม่าเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165251 Myanmar Writing for Advertisement and Public Relations
 การเขียนพม่าเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165252 Myanmar in Relation to Laws
 ภาษาพม่าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165253 Myanmar Folklore and Society
 คติชนกับสังคมพม่า
2 (1-2-3)
0165254 Myanmar Folksong
 เพลงพื้นบ้านพม่า
2 (2-0-4)
0165255 Myanmar Folktale
 นิทานพื้นบ้านพม่า
2 (2-0-4)
0165256 Myanmar Wisdom
 ภูมิปัญญาพม่า
2 (2-0-4)
0165257 Myanmar Field Methods in Folklore
 คติชนวิทยาพม่าภาคสนาม
2 (1-2-3)
0165258 Myanmar Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรมพม่า
2 (2-0-4)
0165259 Myanmar Folklore of Ethnicity
 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์พม่า
2 (2-0-4)

 3   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165228 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-12-0)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6