หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1   วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 Ethics in Community Development
 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109102 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0109103 Fundamental Thai Economy
 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0109104 Introduction to Anthropology
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109105 Rights and Law in Community Development
 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109106 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
0109207 Principle of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0109208 Introductory Statistics for the Social Scientists
 สถิติเบื้องต้นสำหรับนักสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109211 Information System for Community Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109317 Research Methodology of Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109320 English for Community Development Worker
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109209 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
0109210 Social and Cultural Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109212 Workshop Skills for Development
 ทักษะการปฏิบัติการเพื่องานพัฒนา
3 (3-0-6)
0109213 Development Theory
 ทฤษฎีการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109214 Planning for Community Development
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109215 Leadership in Community Development
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109216 Learning Process for Community Organization Development
 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109318 Principle and Process of Community Development
 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109319 Civic Movement for Development
 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109321 Research for Development
 การวิจัยเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109423 Seminar on Community Development Problems
 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109325 Social Welfare
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0109326 Welfare for the Elderly
 สวัสดิการผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
0109327 Family and Social Welfare
 สวัสดิการครอบครัวและสังคม
3 (3-0-6)
0109328 Introduction to Social Work
 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109329 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
0109330 Social Insurance
 การประกันสังคม
3 (3-0-6)
0109331 Labor and Welfare Development
 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109332 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0109333 Population Education
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
0109334 Seminar on Labor and Welfare Problems
 สัมมนาปัญหาแรงงานและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109335 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
0109336 Disadvantaged Groups in Community Development
 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109337 Social Movements in Isan
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในอีสาน
3 (3-0-6)
0109338 Conflict Resolution by Peaceful Ways
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
3 (3-0-6)
0109339 Local Politics and Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109340 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109341 Economics Anthropology
 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0109342 Gender and Development
 เพศสถานะกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109343 Theory of Cultural Study
 ทฤษฎีว่าด้วยวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0109344 Ethnic Study
 ชาติพันธุ์ศึกษา
3 (3-0-6)
0109345 Cultural Diversity
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109346 Local Wisdom and Development
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109347 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0109348 Buddhism and Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109349 Seminar on Cultural Problems
 สัมมนาปัญหาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109350 Local Economy
 เศรษฐกิจท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109351 Foundation of Community Economic Development
 หลักพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0109352 Environmental Problems in Developing Countries
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-6)
0109353 Natural Resources Management by Community Organization
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109354 Economics in Mekong Sub-Region
 เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0109355 Agriculture in Globalization
 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
0109356 Globalization and Transnational Society
 โลกาภิวัตน์กับสังคมข้ามชาติ
3 (3-0-6)
0109357 Changes of the Mekong Sub-Region
 การเปลี่ยนแปลงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0109358 Community Based Eco-Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน
3 (3-0-6)
0109359 Arrangement of Campaign Activities for Development
 การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109360 Urban and Rural Relation
 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท
3 (3-0-6)
0109361 Social Organization
 องค์กรทางสังคม
3 (3-0-6)
0109362 Sociology of Development
 สังคมวิทยาการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109363 Sociology of Women
 สังคมวิทยาสตรี
3 (3-0-6)
0109364 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0109365 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0109366 Development of Person’s and Group’s Ability
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0109367 Non-Formal Education in Community Development
 การศึกษานอกระบบในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109368 Cooperatives for Community Development
 การสหกรณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109369 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0109370 English for Community Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน
3 (3-0-6)
0109371 Sustainable Development
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109372 Group Dynamics for Community Development
 พลวัตกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109373 Comparative Community Development
 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0109374 Environmental Impact Assessment for Community Development
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109375 Public Health and Sanitation for Community Development
 การสาธารณสุขและการสุขาภิบาลเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109376 Land Reform and Community Development
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109377 Management of Disasters
 การจัดการภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
0109378 Trans-national Labor Study
 แรงงานข้ามชาติศึกษา
3 (3-0-6)
0109379 Creative Thinking for Community Development
 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109422 Vocational Practice Training for Community Development
 ฝึกปฏิบัติการเชิงวิชาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน
4 (0-30-0)
0109424 Community Development Term Paper
 พัฒนาชุมชนภาคนิพนธ์
6 (0-12-6)