หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาจีน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116301 Advanced Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116302 Advanced Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0162101 Chinese Pronunciation
 การออกเสียงภาษาจีน
3 (2-2-5)
0162102 Foundation of Chinese Grammar
 พื้นฐานไวยากรณ์จีน
3 (3-0-6)
0162201 Chinese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0162202 Analytical and Critical Reading in Chinese
 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0162203 Chinese Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0162204 Chinese Essay Writing
 การเขียนความเรียงภาษาจีน
3 (3-0-6)
0162301 Analytical and Critical Listening in Chinese
 การฟังภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (2-2-5)
0162401 Internship in a Foreign Country
 การฝึกงานในต่างประเทศ
9 (0-40-0)
0162402 Internship
 การฝึกงาน
9 (0-40-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0162302 Chinese for Presentation
 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
2 (2-0-4)
0162303 Chinese for Tourism Management
 ภาษาจีนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0162304 Chinese for Hotel Service
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
2 (2-0-4)
0162305 Chinese for Tour Guide
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
2 (2-0-4)
0162306 Chinese for Secretarial Work
 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
2 (2-0-4)
0162307 Chinese for Advertisement and Public Relation
 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0162308 Chinese in Websites
 ภาษาจีนในเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0162309 Comparison of Chinese and Thai Grammar
 ไวยากรณ์จีน-ไทยเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0162310 Study of Chinese Characters
 อักษรจีนศึกษา
2 (2-0-4)
0162311 Language and Cross-cultural Communication between Thai and Chinese
 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
2 (2-0-4)
0162312 Chinese Idioms and Proverbs
 สำนวนและภาษิตจีน
2 (2-0-4)
0162313 Foundation of Chinese Literature
 พื้นฐานทางวรรณคดีจีน
2 (2-0-4)
0162314 Reading of Modern Chinese Literature
 การอ่านวรรณกรรมจีนสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0162315 Art of Chinese Calligraphy
 ศิลปะการเขียนอักษรจีน
2 (2-0-4)
0162316 Knowledge on China
 ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
2 (2-0-4)
0162317 Art Culture of China
 วัฒนธรรมด้านศิลปะของจีน
2 (2-0-4)
0162318 Principles of Translation
 หลักการแปล
2 (2-0-4)
0162402 Chinese for International Trade
 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
0162403 Chinese in Business Cooperation
 ภาษาจีนในความร่วมมือทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
0162404 Chinese for Master of Ceremony
 ภาษาจีนเพื่อการเป็นพิธีกร
2 (2-0-4)
0162405 Chinese for Creation of Radio and Television Program
 ภาษาจีนเพื่อการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
2 (2-0-4)
0162406 Reading of Chinese Newspaper
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
2 (2-0-4)
0162407 Chinese Speaking in Public
 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
2 (2-0-4)
0162408 Chinese Speaking on Special Occasions
 การพูดภาษาจีนในโอกาสพิเศษต่างๆ
2 (2-0-4)
0162409 Chinese Speaking for Business
 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
2 (2-0-4)
0162410 Chinese Writing for Business
 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
2 (2-0-4)
0162411 Research Methodology in Language
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3 (3-0-6)
0162412 Research Methodology in Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0162413 Chinese Philosophy
 ปรัชญาจีน
2 (2-0-4)
0162415 Interpretative Translation of Chinese
 การแปลแบบล่ามภาษาจีน
2 (2-0-4)
0162416 Translation of Chinese Movie Script
 การแปลบทภาพยนตร์จีน
2 (2-0-4)
0162417 Translation of Chinese Literary Works
 การแปลวรรณกรรมจีน
2 (2-0-4)
0162418 Teaching Chinese as a Foreign Language
 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0162419 Creation of Textbooks and Teaching Materials
 การสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Basic English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105104 English Reading Techniques
 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105105 Basic Oral English
 การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0105205 Oral English
 การพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
0105210 Introduction to Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0105211 Syntactic Analysis
 การวิเคราะห์ด้านวากยสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0105212 Semantics and Semantic Interpretation
 อรรถศาสตร์และการตีความ
2 (2-0-4)
0105213 Culture and Language Use
 วัฒนธรรมและการใช้ภาษา
3 (3-0-6)
0105320 Introduction to Grammatical Theories
 ทฤษฎีไวยากรณ์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0105321 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
2 (1-2-3)
0106903 Basic Korean 3
 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3
2 (1-2-3)
0126101 System of Khmer Alphabets Writing
 ระบบการเขียนอักษรเขมร
3 (3-0-6)
0126202 Khmer Structure
 โครงสร้างภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126205 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0126207 Khmer Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเขมรเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0126209 Khmer Essay Writing
 การเขียนเรียงความภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0136101 Vietnamese Phonology and Characters
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136102 Vietnamese Morphology and Syntax
 ระบบคำและระบบประโยคในภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136204 Vietnamese Studies
 เวียดนามศึกษา
2 (2-0-4)
0136205 Vietnamese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0136207 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (2-0-4)
0136301 Vietnamese Essay Writing
 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0186142 Korean Studies
 เกาหลีศึกษา
2 (2-0-4)
0186170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0186171 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2 (1-2-3)
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186303 Intermediate Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
0186304 Intermediate Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
0900101 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
0903201 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6