หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Listening and Reading
 การฟังและการอ่าน
2 (1-2-4)
0106103 Writing
 การเขียน
2 (1-2-4)
0106104 Speaking for Personality Development
 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-4)
0106118 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106131 Developments of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 64
 3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106201 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
2 (1-2-4)
0106204 Critical Writing
 การเขียนเชิงวิจารณ์
2 (2-0-2)
0106211 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
2 (2-0-4)
0106212 Thai Etymology
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0106232 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0106233 Thai Literature and Society and Politics
 วรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมือง
2 (2-0-4)
0106240 Thai Poetry
 ร้อยกรองไทย
2 (2-0-4)
0106306 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-6)
0106307 Problems and Thai Usage
 ปัญหาและการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106313 Evolution of the Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106316 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106326 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-2)
0106333 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
2 (2-0-4)
0106334 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0106335 Literary Analysis
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0106440 Introduction to the Thai Language and Literature Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเบื้องต้น
3 (2-2-6)
0106441 Internship
 ฝึกงาน
6 (1-10-12)

 3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106108 Thai for Special Purposes
 ภาษาไทยเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
0106202 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-4)
0106309 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-4)
0106310 Speaking for Business
 การพูดทางธุรกิจ
2 (2-0-2)
0106314 Words of Uncertain Etyma and Neologisms
 ศัพท์สันนิษฐานและศัพท์บัญญัติ
2 (2-0-4)
0106317 Thai-Khom Alphabet
 อักษรขอม (ไทย)
2 (2-0-4)
0106319 Khmer
 ภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0106320 Pali
 ภาษาบาลี
2 (2-0-4)
0106321 Sanskrit
 ภาษาสันสกฤต
2 (2-0-4)
0106322 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0106323 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0106324 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0106325 Ancient Thai Alphabet
 อักษรไทยโบราณ
2 (2-0-4)
0106337 Niras
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-2)
0106338 Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0106339 Drama Literature
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
0106340 Literary Works for Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0106401 Academic Speaking
 การพูดเชิงวิชาการ
2 (1-2-4)
0106402 Reading Interpretation
 การอ่านตีบท
2 (1-2-4)
0106430 Literary Tales
 วรรณคดีนิทาน
2 (2-0-2)
0106431 Historical Literature
 วรรณกรรมประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0106432 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0106434 Southeast Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0106438 Thai Didactic and Customary Literature
 วรรณคดีวิถีไทย
2 (2-0-4)
0106442 Language,Culture and Society
 ภาษา วัฒนธรรมและสังคม
2 (2-0-4)
0106443 Expression of Logical Thoughts
 ตรรกวิทยาทางภาษา
2 (2-0-4)
0106444 Folklore
 คติชนวิทยา
2 (2-0-4)

 4   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6