หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041030 English for Daily Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4 (4-0-8)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042015 Personality Improvement for Positive Self-Image in Modern Thai Society
 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทยยุคใหม่
6 (6-0-12)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043011 Design Thinking for Agricultural and Food Innovation
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
6 (6-0-12)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044011 Sustainable Development Goals
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 (6-0-12)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045015 Thai Language for Communication in Cultural, Social, Environmental, and Tourism Contexts
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม และการท่องเที่ยวไทย
6 (6-0-12)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104102 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0105205 English Speaking for Basic Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161107 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0165001 Introduction to ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Politics
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165004 Introduction to Research Methodology in Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 65
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165101 Elementary Khmer Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165102 Intermediate Khmer Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165103 Advanced Khmer Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165104 System of Khmer Writing and Khmer Pronunciation
 ระบบการเขียนและการออกเสียงภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165105 Khmer Grammar
 ไวยากรณ์เขมร
2 (1-2-3)
0165106 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165107 Khmer Listening and Public Speaking
 การฟังและการพูดภาษาเขมรในที่ประชุมชน
2 (1-2-3)
0165108 Khmer Listening and Speaking for Careers
 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ
2 (1-2-3)
0165109 Khmer Listening and Speaking for Academic Works
 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ
2 (1-2-3)
0165110 Basic Khmer Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0165111 Khmer Reading and Writing for Careers
 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ
2 (1-2-3)
0165112 Khmer Reading and Writing for Academic Works
 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ
2 (1-2-3)
0165113 Khmer Language for Printing and Proofreading
 ภาษาเขมรเพื่อการพิมพ์และพิสูจน์อักษร
2 (1-2-3)
0165114 Translation of Khmer intoThai
 การแปลภาษาเขมร-ภาษาไทย
2 (1-2-3)
0165115 Translation of Thai into Khmer
 การแปลภาษาไทย-ภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165116 Khmer Interpretations
 การล่ามภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165117 Teaching Khmer as a Foreign Language
 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165118 Introduction to Khmer Literature
 วรรณคดีเขมรเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165119 Khmer Contemporary Literary Works
 วรรณกรรมเขมรร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165120 Khmer Archeology Arts and Civilizations
 โบราณคดี ศิลปะ และอารยธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0165121 Khmer Inscriptions and Ancient Documents
 ศิลาจารึกและเอกสารโบราณเขมร
2 (1-2-3)
0165122 Society Economy and Politics of Cambodia
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองกัมพูชา
2 (2-0-4)
0165123 Khmer History and Ethnic Group
 ประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
2 (1-2-3)
0165124 Khmer Language and Culture Research
 การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (1-2-3)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165125 Khmer Listening and Speaking for Specific Purposes
 การฟังและพูดภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165126 Khmer Reading and Writing for Specific Purposes
 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165127 Khmer for Health and Hygiene
 ภาษาเขมรเพื่อการสุขภาพและอนามัย
2 (1-2-3)
0165128 Khmer for Tourism and Hotel
 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2 (1-2-3)
0165129 Khmer for Tour Guiding and Business
 ภาษาเขมรเพื่อการมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว
2 (1-2-3)
0165130 Khmer for Military and International Relations
 ภาษาเขมรเพื่อการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165131 Khmer for Trade and Investment
 ภาษาเขมรเพื่อการค้าและการลงทุน
2 (1-2-3)
0165132 Khmer for Public Relations and Advertising
 ภาษาเขมรเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
2 (1-2-3)
0165133 Khmer for Administration and Office
 ภาษาเขมรเพื่องานธุรการและการสำนักงาน
2 (1-2-3)
0165134 Khmer for Printing and Mass Media
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารมวลชน
2 (1-2-3)
0165135 Khmer for Banking, Credit and Insurance
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย
2 (1-2-3)
0165136 Khmer for Contract Work and Law
 ภาษาเขมรเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165137 Khmer Nonfiction Writing
 การเขียนสารคดีเขมร
2 (1-2-3)
0165138 Khmer Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดีเขมร
2 (1-2-3)
0165139 Khmer Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเขมร
2 (1-2-3)
0165140 Foreign Languages in Khmer
 ภาษาต่างประเทศในภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0165141 Khmer Folktales
 วรรณกรรมนิทานเขมร
2 (2-0-4)
0165144 Traditions Rituals and Beliefs in Khmer Society
 ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อในสังคมเขมร
2 (1-2-3)
0165145 Ethnic Groups in Cambodia
 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศกัมพูชา
2 (2-0-4)
0165146 Seminar in the Cambodia - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย
2 (1-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165147 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-12-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)